ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí bereme vážně a toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost floridic (souhrnně "my", "nás" nebo "naše") shromažďuje, používá, sdílí a zpracovává vaše informace.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k vaší přímé nebo nepřímé identifikaci. Osobní údaje zahrnují také anonymní údaje, které jsou spojeny s informacemi, jež lze použít k vaší přímé či nepřímé identifikaci. Osobní údaje nezahrnují údaje, které byly nevratně anonymizovány nebo agregovány tak, že nám již neumožňují, ať už v kombinaci s jinými informacemi nebo jinak, vaši identifikaci.

Podpora bezpečnosti a zabezpečení

Dodržujeme zásady legality, legitimity a transparentnosti, používáme a zpracováváme nejméně údajů v omezeném rozsahu účelu a přijímáme technická a administrativní opatření na ochranu bezpečnosti údajů. Osobní údaje používáme k ověřování účtů a aktivit uživatelů a také k podpoře bezpečnosti a zabezpečení, například sledováním podvodů a vyšetřováním podezřelých nebo potenciálně nezákonných aktivit nebo porušení našich podmínek či zásad. Takové zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu pomoci zajistit bezpečnost našich produktů a služeb.

Zde je uveden popis typů osobních údajů, které můžeme shromažďovat, a způsob jejich použití:

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Ⅰ. Údaje, které nám poskytnete:

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když používáte naše produkty a služby nebo s námi jinak komunikujete, například když si vytvoříte účet, kontaktujete nás, účastníte se online průzkumu, používáte naši online nápovědu nebo online chatovací nástroj. Pokud provedete nákup, shromažďujeme osobní údaje v souvislosti s nákupem. Tyto údaje zahrnují vaše platební údaje, jako je číslo vaší kreditní nebo debetní karty a další informace o kartě, a další informace o účtu a ověřování, jakož i fakturační, přepravní a kontaktní údaje.

Ⅱ. Údaje o využívání našich služeb a produktů:

Když navštívíte naše webové stránky/aplikace, můžeme shromažďovat údaje o typu zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor vašeho zařízení, IP adresu vašeho zařízení, váš operační systém, typ internetového prohlížeče, který používáte, informace o používání, diagnostické informace a informace o poloze z počítačů, telefonů nebo jiných zařízení, na kterých instalujete naše produkty nebo služby nebo k nim přistupujete. Pokud je to možné, mohou naše služby využívat GPS, vaši IP adresu a další technologie k určení přibližné polohy zařízení, aby nám umožnily zlepšovat naše produkty a služby.

Jak používáme vaše osobní údaje

Obecně řečeno, osobní údaje používáme k poskytování, zlepšování a rozvoji našich produktů a služeb, ke komunikaci s vámi, k nabízení cílených reklam a služeb a k ochraně nás a našich zákazníků.

Ⅰ. Poskytování, zlepšování a rozvoj našich produktů a služeb:

Osobní údaje používáme, abychom mohli poskytovat, zlepšovat a rozvíjet naše produkty, služby a reklamu. To zahrnuje použití osobních údajů pro účely, jako je analýza dat, výzkum a audity. Takové zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nabízet vám produkty a služby a na zajištění kontinuity podnikání. Pokud se zúčastníte soutěže nebo jiné propagační akce, můžeme vámi poskytnuté osobní údaje použít ke správě těchto programů. Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou obsahovat další údaje o tom, jak osobní údaje používáme, proto vám doporučujeme, abyste si tato pravidla před účastí pečlivě přečetli.

Ⅱ. Komunikace s vámi:

Na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme osobní údaje používat k tomu, abychom vám zasílali marketingová sdělení týkající se našich vlastních produktů a služeb, komunikovali s vámi o vašem účtu nebo transakcích a informovali vás o našich zásadách a podmínkách. Pokud si již nepřejete dostávat e-mailová sdělení pro marketingové účely, kontaktujte nás a odhlaste se. Vaše údaje můžeme také použít ke zpracování vašich požadavků a k odpovědi na ně, když nás kontaktujete. Na základě vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme vaše osobní údaje sdílet s partnery třetích stran, kteří vám mohou zasílat marketingová sdělení týkající se jejich produktů a služeb. S vaším předchozím výslovným souhlasem můžeme osobní údaje používat k personalizaci vašich zkušeností s našimi produkty a službami a na webových stránkách a v aplikacích třetích stran a k určení účinnosti našich propagačních kampaní.

POZNÁMKA: U všech výše popsaných způsobů použití vašich údajů, které vyžadují váš předchozí výslovný souhlas, upozorňujeme, že svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás kontaktujete.

Definice "souborů cookie"

Soubory cookie jsou malé části textu, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Soubory cookie se široce používají k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací v počítačích, telefonech a dalších zařízeních. K podobným účelům používáme také další technologie, včetně údajů, které ukládáme ve vašem webovém prohlížeči nebo zařízení, identifikátorů spojených s vaším zařízením a dalšího softwaru. V tomto prohlášení o souborech cookie označujeme všechny tyto technologie jako "soubory cookie".

Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k poskytování, ochraně a zlepšování našich produktů a služeb, například k personalizaci obsahu, nabízení a měření reklam, pochopení chování uživatelů a poskytování bezpečnějšího prostředí. Upozorňujeme, že konkrétní soubory cookie, které můžeme používat, se liší v závislosti na konkrétních webových stránkách a službách, které používáte.

Zveřejňování osobních údajů

Některé osobní údaje zpřístupňujeme strategickým partnerům, kteří s námi spolupracují na poskytování našich produktů a služeb nebo nám pomáhají při prodeji zákazníkům. Osobní údaje budeme s těmito společnostmi sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování našich produktů, služeb a reklamy; nebudou sdíleny s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely bez vašeho předchozího výslovného souhlasu.

Zpřístupnění nebo uložení, přenos a zpracování údajů

Ⅰ. Plnění zákonných povinností:

Z důvodu závazných zákonů Evropského hospodářského prostoru nebo země, ve které uživatel žije, existují nebo nastaly určité právní akty a je třeba splnit určité právní povinnosti. Zpracování osobních údajů obyvatel EHP ---Jak je popsáno níže, pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP), bude naše zpracování vašich osobních údajů legitimní: Vždy, když budeme vyžadovat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, bude takové zpracování oprávněné podle čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) ("GDPR").

Ⅱ. Pro účely přiměřeného provádění nebo uplatňování tohoto článku:

Můžeme sdílet osobní údaje se všemi našimi přidruženými společnostmi. V případě fúze, reorganizace, akvizice, založení společného podniku, postoupení, rozdělení, převodu nebo prodeje či zcizení celé naší společnosti nebo její části, a to i v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením, můžeme veškeré osobní údaje předat příslušné třetí straně. Osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud v dobré víře usoudíme, že jejich zveřejnění je přiměřeně nezbytné k ochraně našich práv a uplatnění dostupných opravných prostředků, k prosazení našich podmínek, k vyšetřování podvodů nebo k ochraně našich operací nebo uživatelů.

Ⅲ. Dodržování právních předpisů a bezpečnost nebo ochrana jiných práv

Může být nezbytné - na základě zákona, právního procesu, soudního sporu a/nebo žádostí veřejných a vládních orgánů v zemi vašeho bydliště nebo mimo ni - abychom osobní údaje zveřejnili. Osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud zjistíme, že pro účely národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných veřejně důležitých záležitostí je zveřejnění nezbytné nebo vhodné.

Vaše práva

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou přesné, úplné a aktuální. Máte právo na přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, na jejich opravu nebo vymazání. Máte také právo kdykoli omezit nebo vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů. Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném a standardním formátu. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů můžete podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. V zájmu ochrany soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů si od vás můžeme vyžádat údaje, které nám umožní potvrdit vaši totožnost a právo na přístup k těmto údajům, jakož i vyhledat a poskytnout vám osobní údaje, které uchováváme. Existují případy, kdy platné zákony nebo regulační požadavky umožňují nebo vyžadují, abychom odmítli poskytnout nebo vymazali některé nebo všechny osobní údaje, které uchováváme. Můžete se na nás obrátit, abyste uplatnili svá práva. Na vaši žádost odpovíme v přiměřené lhůtě, v každém případě však do 30 dnů.

Webové stránky a služby třetích stran

Pokud zákazník provozuje odkaz na webovou stránku třetí strany, která je s námi ve vztahu, nepřebíráme žádné závazky ani odpovědnost za tyto zásady z důvodu zásad ochrany osobních údajů třetí strany. Naše webové stránky, produkty a služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran nebo možnost přístupu k nim. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů používané těmito třetími stranami ani za informace nebo obsah, který jejich produkty a služby obsahují. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich produktů a služeb. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jakékoli třetí strany dříve, než začnete používat její webové stránky, produkty nebo služby.

Zabezpečení, integrita a uchovávání dat

Používáme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit vaše údaje a pomoci zabránit neoprávněnému přístupu k nim a správně používat údaje, které shromažďujeme. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme pravidelně měnit, abychom mimo jiné udrželi krok s novými technologiemi, průmyslovými postupy a regulačními požadavky. Vaše další používání našich produktů a služeb po datu účinnosti Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená, že souhlasíte s revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů Kontaktujte nás, zdržte se používání našich produktů a služeb a kontaktujte nás, abychom zrušili jakýkoli účet, který jste si případně vytvořili.